Yayın Kurulu - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Makale Hazırlama

Makalenin Hazırlanması
Makaleler, Vancouver kaynak yazım kurallarına göre hazırlanır (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
Derleme yazılar ve olgu sunumları 20, araştırma yazıları 25 sayfayı geçmemelidir (öz, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil). Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır. 

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar (Format)

Şablon 3 A  Şablon 3 B

 • Makale 12 punto, 2 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yasla şeklinde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.
 • Ana başlıklar (birinci düzey) 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto, koyu ve küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.
 • Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
 • Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (Ftz), korelasyon (Rr) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italik gösterilmelidir.
 • Kullanılan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmalıdır. İlaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 • Başlıkta veya öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı mümkün olduğunca az olmalıdır.
 • Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır  (Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliğini Etkiyen Faktörler).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italik yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık piramidi).

Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası 
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makale  etik kurul kararı ( tarih ve Karar no), bilgilendirilmiş onam (kimden alındığı), çıkar çatışması ( olmadığını beyan etme), daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir. 

Başlık: Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. 

Yazar(lar) Bilgisi: Bu bölümde aşağıda belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanları, görevi, çalıştığı kurum adı ve adresi, iletişim bilgileri (tel, faks ve e-posta adresleri), ORCID numarası
 • Tüm yazarı(lar)ın makaleye katkıları: Fikir, Tasarım, Veri Toplama ve/veya İşleme, Analiz ve/veya Yorum, Yazıyı Yazma, Eleştirel İnceleme ve/veya Revizyon

Öz
Tüm makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce öz bulunmalı ve ayrı sayfalarda sunulmalıdır. Özlerin her biri en fazla 200 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerinden; İngilizce öz ise  “Aim, Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır. Öz sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medikal Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. İlk anahtar kelime büyük harfle başlamalı, diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında noktalı virgül (;) olmalı ve son kelimenin bitimine nokta konulmalıdır.

Ana Metin 


Araştırma makalesi 
Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. 

Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun makalenin ilgi alanındaki çalışmalarla açıklanmalı; sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir. 

Amaç: Araştırmanın amacı ve araştırmanın tipine göre hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır. 

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü ve verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilebilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir. 

Derleme Makale 
Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur. Bu başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki durum ile ilişkilendirilmeli, alanda yapılanlar ve yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.  

Olgu Sunumu
Olgu sunum makalesi giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun alan uygulamalarındaki yeri ve önemi verilmelidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen soruların tümü yanıtlanmış olmalıdır. 

Tablo ve Şekil/Grafikler
Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralandırılması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo ve şekil/grafikler, kaynaklardan sonra ve her biri ayrı sayfada olacak şekilde verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin içinde kaynak gösterme 

Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır. Ardışık gelen üç  ve üzeri sayıda kaynak varsa başlangıç sayısı ile son rakam arasına “-”  konularak (Örnek: 1,2,3,4, yerine (1-4)) gösterilmelidir.

Metin içi örnek: 

Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir.(9) Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir.(3,10-14) Duerksen ve ark.(14) Kanadalı hemşirelerin, yatan hastaların nütrisyon sorunlarıyla ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hemşirelerin yetersiz ve etkin nütrisyonel değerlendirme yapamadıklarını, bunun nedeninin de yardımcı personel eksikliği, zaman yetersizliği ve döküman eksikliği olduğunu belirtmişlerdir. 

Metin sonunda kaynak gösterme

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Medline, Pubmed, Web of Science, TR Dizin, vb.) kısaltılmalı ve varsa DOI numaraları mutlaka eklenmelidir.
Dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından yayınlanan dergilerin listesine http://bit.ly/2lJkey3 adresinden ulaşılabilir. Dergi ismi bu listelerde yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Eğer kullandığınız kaynak için ilgili sitede Vancouver formatında kaynak gösterimi mevcut ise buradan kopya oluşturarak referans listesine eklemeniz önerilir. Metin içinde kaynak gösterimi ve yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Dergi:

Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.
Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse. 2015;35(1):82-8. doi: 10.4037/ccn2015701.

Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir. 
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane MD, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012;344:e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717.

Makalenin DOI numarası yok ise internet ulaşım adresi verilir. 
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care. 2003;12(3):535-44. Available from: http://ajcc.aacnjournals.org/content/12/6/535.full.pdf+html?sid=f587c6d5-92a3-4971-8367-f18cd1cd63f0

Dergi eki (Supplement):

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003;23(Suppl 5):2-15. Available from: http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html

Kitap:

Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.

Editör bilgisi var ise:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap içi bölüm:

Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, editors. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009. p. 3-17.

Çeviri kitap: 

Ferry DR. ECG in Ten Days [On Günde Temel Elektrokardiyografi]. Kahraman M, translator. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001. 

Çeviri kitap bölümü: 

Tolay E. Planlamanın temelleri. In: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editors. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Öğüt A, translator. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013. p. 104-29.

Elektronik kitap:

Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. Available from: http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009

Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015. Available from: http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194

Elektronik rapor/doküman:

World Health Organization. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. 1st ed. France; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Available from: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf

Tezler:

Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik [master’s thesis]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002

 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.