Results of the Based on Observation Job Analysis of Manager Nurses [HEAD]
HEAD. 2011; 8(2): 51-55

Results of the Based on Observation Job Analysis of Manager Nurses

Arzu Kader Harmancı1, Feride Eşkin1, Nihal Ünaldı1, Ülkü Baykal1, Hilal Odacı2, Tuğba İrik2
1Istanbul University, Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul
2Istanbul University, Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To define what kind of activities the nurse managers direct in
a workday and how much time they spend for these activities.
METHODS: The research sample was generated by nurse managers who
worked in three university and six private hospitals selected for
delivering nursing management lessons in Istanbul, between the years
2008-2010. 120 observation forms were evaluated. The time spent
for manager nurses to do every job was recorded in minutes on the
observation form. These jobs were categorized as nursing care,
managerial, support services, educational, research activities and rest,
and the time spent on these jobs were calculated according to these
groupings. Data were analyzed by SPSS 16.00 using percentage,
frequency, and t test analysis.
RESULTS: It was found that manager nurses spent most of their time
on managerial activities (167.17±78.31 minutes) and on nursing care
activities (100.95±68.07 minutes), and they have spent the least time
on research activities (8.55±21.24 minutes). According to the institutions
and positions of the manager nurses, it was found that manager nurses
who work in private hospitals spent more time (p<0.05) on nursing
care than the others, and the head nurses spent more time (p<0.001)
on educational activities than the charge nurses. This was found to be
statistically significant.
CONCLUSION: It was concluded that manager nurses spent most of their
time on managerial and nursing care activities and spent the least time
on research activities.

Keywords: Nursing management, job analysis; manager nurse; managerial/management activities.


Yönetici Hemşirelerin Gözleme Dayalı İş Analizi Sonuçları

Arzu Kader Harmancı1, Feride Eşkin1, Nihal Ünaldı1, Ülkü Baykal1, Hilal Odacı2, Tuğba İrik2
1İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırma, yönetici hemşirelerin bir çalışma günü içinde ne
tür işlevler yürüttüğünü ve bu işlevlere ne kadar zaman ayırdığını
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEMLER: Araştırmanın örneklemini, 2008-2010 yıllarında İstanbul’da
hemşirelikte yönetim dersi uygulaması için seçilen 3 üniversite hastanesi
ile 6 özel hastanede çalışan yönetici hemşireler oluşturdu ve toplam
120 gözlem formu üzerinden değerlendirme yapıldı. Araştırmada,
yönetici hemşirelerin bir iş günü boyunca yaptığı işler için ayrılan süre
dakika olarak gözlem formuna kaydedildi. Bu işler, hemşirelik bakımı
ile ilgili işlevler, yönetim, destek hizmetler, eğitim, araştırma ve
dinlenme olarak sınıflandırıldı. Bu gruplamada yer alan işlemler için
harcanan süreler toplanarak her bir grup için harcanan toplam süre
hesaplandı. Veriler SPSS 16.00 paket programında girilerek, yüzde,
ortalama ve t testi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda yönetici
hemşirelerin en fazla yönetim işlevlerine (ortalama 167.17±78.31dk),
ikinci sırada hemşirelik bakımı ile ilgili işlevlere (ortalama
100.95±68.07dk) zaman ayırdıkları; en az zamanı ise araştırmaya
(8.55±21.24 dk) ayırdıkları saptandı. Yönetici hemşirelerin çalıştıkları
kurumlara ve pozisyonlarına göre yapılan karşılaştırmalarda, özel
hastanelerde çalışanların üniversitede çalışanlara göre hemşirelik bakımı
ile ilgili işlevlere istatistiksel olarak anlamlı oranda (p<0.05) ve
başhemşirelerin de sorumlu hemşirelere göre eğitsel işlevlere istatistiksel
olarak çok ileri düzeyde anlamlı oranda (p<0.001) daha fazla zaman
ayırdıkları belirlendi.
SONUÇ: Yönetici hemşirelerin zamanlarının büyük bölümünü hemşirelik
bakımı ve yönetim işlevlerine ayırdıkları, araştırmaya ise çok az zaman
ayırdıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte yönetim, iş analizi; yönetici hemşire; yönetsel işlevler/yöneticilerin işlevleri.


Arzu Kader Harmancı, Feride Eşkin, Nihal Ünaldı, Ülkü Baykal, Hilal Odacı, Tuğba İrik. Results of the Based on Observation Job Analysis of Manager Nurses. HEAD. 2011; 8(2): 51-55

Corresponding Author: Arzu Kader Harmancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD