Patients’ Satisfaction with the Nursing Services in a University Hospital [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 81-87 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.081  

Patients’ Satisfaction with the Nursing Services in a University Hospital

Handan Alan
Canakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Of Hospital

INTRODUCTION: The study was conducted to determine the satisfaction level of nursing services of patients in a surgical clinics and internal science cilinic of a university hospital and the factor affecting this situation.
METHODS: As a descriptive study, the sample of the study included 166 volunteer patients, whowere hospitalized in internal and surgical science clinics of a university hospital, willing to participate in study, able to communicate, 18 years old or above and at least three days experience in clinics. In data collecting, a 34-item, 5 point likert type“Scale of the Patients' Satisfaction with Nursing Services(SPSNS)” and a 10 question information form containing descriptive characteristics of the patients, were employed. Data were assessed with percentage distribution, test t, Man-Whitney test U and Kruskal Wallis variance analysis.
RESULTS: The mean score of the patients in the scale is 134.38 (±24.05). When SPSNS score average was compared with age groups of patients, the education level, the clinics, the length of hospitalization, the previous hospitalization status and difference was found to be meaningful (p<0.05). When SPSNS score average was compared with gender and marital status and difference wasn't found to be meaningful (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inpatients were found to be highly satisfied in terms of nursing care.

Keywords: Patient, nursing service, satisfaction


Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarin Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri

Handan Alan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma bir üniversite hastanesinin cerrahi ve dahili bilimler kliniklerinde yatan hastalarının hemşirelik hizmetleri memnuniyet düzeyini ve bu durumu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin dahili ve cerrahi bilimler kliniklerinde yatan, araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve üzeri, klinikte en az üç gün yatan ve taburcu olmasına karar verilen 166 hasta oluşturmuştur. Veri toplamada, tarafından geliştirilen 34 maddelik, 5’li likert tipi “Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetleri Ölçeği (HHMÖ)” ve hastaların tanımlayıcı özelliklerini içeren 10 soruluk bilgi formu kullanılmıştır. Veriler, yüzdelik dağılım, t testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testleriyle değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetleri Ölçeğinden aldığı puan ortalaması 134.38 (±24.05) dir. Çalışmada, hastaların yaş grupları, eğitim düzeyleri, yattıkları klinikler, hastanede yatış süresi, daha önce bu hastanede yatma durumları ve refakatçi bulundurma durumları arasındaki puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı saptanmıştır (p<0.05). Cinsiyet ve medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta, hemşirelik hizmetleri, memnuniyet


Handan Alan. Patients’ Satisfaction with the Nursing Services in a University Hospital. HEAD. 2018; 15(2): 81-87

Corresponding Author: Handan Alan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD