Knowledge And Views Of Unıversıty Students About Organ Donatıon [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 15-21

Knowledge And Views Of Unıversıty Students About Organ Donatıon

Mehtap Kavurmacı1, Neziha Karabulut2, Ayşegül Koç3
1Atatürk University, Faculty of Health Sciences, Internal Medicine, Nursing. Erzurum
2Atatürk University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing. Erzurum
3Yildirim Beyazit University, Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing. Ankara, Turkey.

OBJECTIVE: This descriptive study was conducted between 2012 and 2013 in order to determine knowledge and views of university students, attending at different faculties, regarding organ donation and transplantation.
METHODS: Data of the study were collected via questionnaire form prepared by researchers in line with the literature and submitted to expert opinion. The study was conducted with 921 students and the questionnaire forms were filled out by students in the classroom under supervision of researchers.
RESULTS: Of students included within the scope of the study; 36.4% were from department of health sciences, 34.9% were from department of social sciences and 28.7% were from department of sciences. As a result of the study it was determined that while 50.1% of the students considered donating an organ, only 4.2% made an organ donation until the date of the study. Examining knowledge status of students regarding the organ donation; only 42.5% obtained information about organ donation and transplantation and the students had no sufficient knowledge related to organ donation and transplantation. Examining the reasons behind why the students did not consider the organ donation; for 2.5%, this was contrary to their religious belief and 47.4% did not consider making the organ donation since the physical integrity is impaired
CONCLUSION: Consequently, it was found out that students participating in the study had considerably lack of knowledge regarding organ donation and transplantation; their attitudes and behaviors on organ donation were different and few of students wishing to make the organ donation donated their organs.

Keywords: Organ donatio, university students, knowledge level.


Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Ve Görüşleri

Mehtap Kavurmacı1, Neziha Karabulut2, Ayşegül Koç3
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ad. Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ad. Erzurum.
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ad. Ankara.

AMAÇ: Tanımlayıcı türdeki araştırma; farklı fakültelerde eğitim gören üniversite öğrencilerinin organ bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve görüşlerini saptamak amacıyla 2012-2013 öğrenim yılında gerçekleştirildi.
YÖNTEMLER: Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan anket formu aracılığıyla toplandı. Araştırma 921 öğrenci üzerinde yapıldı, anket formu araştırmacılar tarafından öğrencilere sınıf ortamında dolduruldu.
BULGULAR: BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %36.4’ünü sağlık bilimleri, %34.9’unu sosyal bilimler, %28.7’sini fen bilimleri bölümünde eğitim görmekteydi. Araştırma sonucunda; öğrencilerin %50.1’inin organ bağışında bulunmayı düşündüğü, buna karşılık öğrencilerin sadece %4.2’sinin çalışma tarihine kadar organ bağışı beyanında bulunduklarını belirlenmiştir. Öğrencilerin organ bağışı hakkında bilgi alma durumları incelendiğinde sadece %42.5’inin organ nakli ve bağışı hakkında bilgi aldığı ve öğrencilerin genel olarak organ nakli ve bağışı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlendi. Öğrencilerin organ bağışında bulunmama nedenleri araştırıldığında; %2.5’inin dini inançlarına ters düştüğü için, %47.4’ünün vücut bütünlüğü bozulduğu için organ bağışında bulunmayı düşünmediği tespit edilmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin organ nakli ve bağışı konusunda önemli ölçüde bilgi eksiği olduğu; organ bağışı konusunda tutum ve davranışlarının farklı olduğu ve organ bağışında bulunmak isteyen öğrencilerin çok azının organ bağışında bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, üniversite öğrencileri, bilgi düzeyi


Mehtap Kavurmacı, Neziha Karabulut, Ayşegül Koç. Knowledge And Views Of Unıversıty Students About Organ Donatıon. HEAD. 2014; 11(2): 15-21

Corresponding Author: Mehtap Kavurmacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD