The Reproductive Health Issues of Adolescent-Married Women Who Reside in Socio-economically Low Level Areas [HEAD]
HEAD. 2009; 6(1): 34-40

The Reproductive Health Issues of Adolescent-Married Women Who Reside in Socio-economically Low Level Areas

Eylem Karakaya1, Nimet Sevgi Gençalp2
1Family Health and Planning Foundation Of Turkey, Istanbul
2Marmara University, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences Nursing Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The research is made in order to determine the reproductive
health acquirements and behaviour; as well as the social-economiccultural
characteristics of adolescent-married women, who reside in
high-immigration districts of Istanbul.
METHODS: The data from research was gathered by a questionnaire;
conducted during the interviews with 300 adolescent-married women
below the age of 24 and who have applied at The Ümraniye Central
Village Clinic, Private Afiyet Hospital in Ümraniye, ‹stanbul, during
May-July 2002. Averages, percentages and Chi square have been used
in the statistical analysis.
RESULTS: The mean age of the participant women was determined as
20±4; most of which were primary school graduates and housewives
(otherwise unemployed). Again, the majority of these women were
migrants to Istanbul. The mean marriage age was determined as 15.3±4
and the approximate duration of these marriages; as 3±2 years. The
results of the study indicated that the participants had insufficient
information regarding menstruation, sexuality, pregnancy, and sexually
transmitted infections (STIs). Majority of the women (77%) had
experienced at least one pregnancy. The answers to the questionnaire
also revealed that a 15.2% of the participants did not have routine
check-ups during their pregnancies, 45% did not use any family
planning method, 46.6% had consulted a physician at least once for
a gynaecologic problem.
CONCLUSION: The adolescent-married women who took part in the
research had inadequate information regarding pregnancy, menstruation,
sexuality, sexually transmitted infections (STIs) and were determined
as a risk group due to reproductive health problems.

Keywords: Adolescent marriage, reproductive health; socio-economic and cultural status.


Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgede Yaşayan Adölesan Evli Kadının Üreme Sağlığı Sorunları

Eylem Karakaya1, Nimet Sevgi Gençalp2
1Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, İstanbul’da yoğun göç alan bölgede oturan, adölesan
yaşta evlenen kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile
üreme sağlığı bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın verileri,
İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı ve Özel
Afiyet Hastanesine Mayıs-Temmuz 2002 tarihleri arasında başvuran,
adölesan yaşta evlilik yapan, yaşı 24’ü geçmeyen 300 kadın ile anket
formu kullanılarak yüzyüze görüşme yöntemi ile toplandı. İstatistiksel
analizde aritmetik ortalama, yüzdelik ve ki kare testi kullanıldı.

BULGULAR: Araştırmadaki kadınların yaş ortalaması 20±4 idi; çoğunun
ilkokul mezunu ve ev hanımı oldukları; İstanbul’a göçle geldikleri,
ortalama evlilik yaşının 15.3±4 ve ortalama evlilik sürelerinin 3±2 yıl
olduğu belirlendi. Kadınların %77’sinin en az bir gebelik geçirdiği,
gebelik süresince %15.2’sinin kontrollere düzenli gitmediği, %45’inin
hiçbir aile planlaması yöntemi kullanmadığı, %46.6’sının en az bir
defa jinekolojik bir sorunla doktora gittiği saptandı.

SONUÇ: Çalışmada yer alan adölesan dönemde evlenmiş kadınların
gebelik, menstruasyon, cinsellik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara
ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu; üreme sağlığı sorunları yönünden
risk altında oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Adölesan evlilik, üreme sağlığı; bilgi ve davranışlar; sosyoekonomik durum; kültürel durum.


Eylem Karakaya, Nimet Sevgi Gençalp. The Reproductive Health Issues of Adolescent-Married Women Who Reside in Socio-economically Low Level Areas. HEAD. 2009; 6(1): 34-40

Corresponding Author: Eylem Karakaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD