View of Sexuality in Nursing Journals in Turkey: A Literature Review [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 9-17

View of Sexuality in Nursing Journals in Turkey: A Literature Review

Prof. Dr. Nuran Kömürcü, Doç. Dr. Nurdan Demirci, Doç. Dr. Hatice Yıldız, Arş.gör.çiğdem Gün
Marmara University Faculty Of Health Sciences Division Of Nursing Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Istanbul, Turkey

Introduction: Sexuality is defined as an integral part of nursing care. Sexuality may be affected by multiple factors; especially by culture and traditional norms. Therefore, it is important to investigate how and which aspects of sexuality are examined in Turkish nursing studies.
Aim: The aim of this article is to literature review studies on sexuality which were published in Turkish nursing journals.
Method: In this systematic review study, the existing literature was searched using the keywords “sexuality”, “sexual health”, and “gender”. All of the online peer reviewed nursing journals were searched without giving a specific time interval. At the end of the search, 44 articles were obtained. Among these articles, 18 were review studies; therefore, a total of 26 articles were examined in the present study.
Results: It was determined that 59% of sexuality studies were research articles and that the number of studies conducted in this area have increased by 69.2% in the last 5 years. Approximately half of the research articles had female samples. In the research articles, which generally concentrated on the Aegean Region (42.3%) and were mostly descriptive studies (88.4%), it was determined that sexuality was mostly (30.7%) investigated in means of “sexual education, information about sexuality, and attitudes toward sexuality”. It was observed that in 57.6% of the articles, a sampling method was not utilized and in 65.4%, a questionnaire form was used.
Conclusion: According to the results of our systematic review; the studies on sexuality, which were published in Turkish nursing journals, are generally descriptive and there is a need for methodologically qualified studies and experimental or qualitative studies using focus groups/individual depth interviews.

Keywords: Nursing journal, sexuality, sexuality health, gender


Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi

Prof. Dr. Nuran Kömürcü, Doç. Dr. Nurdan Demirci, Doç. Dr. Hatice Yıldız, Arş.gör.çiğdem Gün
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

ÖZET
Giriş: Cinsellik, hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Multifaktöriyel etkenlerin söz konusu olduğu ve özellikle kültürel ve geleneksel normların etkisi altında olan cinselliğin, ülkemizdeki hemşirelik çalışmalarında hangi yönleriyle, nasıl ele alındığının incelenmesi bu açıdan önem taşımaktadır.
Amaç: Bu makalede Türkiye’deki hemşirelik dergilerinde yayımlanan cinsellikle ilgili çalışmaların irdelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Literatür incelemesi formatında yapılan bu çalışmada amaca uygun olarak mevcut literatür ‘cinsellik’, ‘cinsel sağlık’ ve ‘toplumsal cinsiyet’ anahtar kelimeleri verilerek taranmıştır. Herhangi bir tarih aralığı konulmadan, online ulaşılabilen tüm hakemli hemşirelik dergileri taranmıştır. Tarama sonucunda 44 makaleye ulaşılmış, bunlardan 18 makale derleme olduğundan toplamda 26 araştırma makalesi incelemeye alınmıştır.
Bulgular: Cinsellik çalışmalarının %59’unun araştırma makalesi olduğu ve çalışma sayısının son 5 yılda arttığı (%65.4) saptanmıştır. Genelde Ege Bölgesi’nde yoğunlaşan (%42.3), çoğunluğu (%88.4) tanımlayıcı tipte olan ve yarısında örneklem grubunu kadınların oluşturduğu araştırma makalelerinde cinselliğin en fazla (%30.7) “cinsel eğitim, cinsellikle ilgili bilgi ve tutum” yönleri açısından incelendiği belirlenmiştir. Araştırmaların %57.6’sında herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadığı, %65.4’ünde anket formu kullanıldığı saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak; ülkemizde hemşirelik dergilerinde yayınlanan cinsellikle ilgili çalışmaların genellikle tanımlayıcı çalışmalar olduğu, metodolojik açıdan daha nitelikli, deneysel ya da odak grup/bireysel derinlemesine görüşme vb. kalitatif çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik dergisi, cinsellik, cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet


Prof. Dr. Nuran Kömürcü, Doç. Dr. Nurdan Demirci, Doç. Dr. Hatice Yıldız, Arş.gör.çiğdem Gün. View of Sexuality in Nursing Journals in Turkey: A Literature Review. HEAD. 2014; 11(1): 9-17

Corresponding Author: Prof. Dr. Nuran Kömürcü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD