Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles? [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 95-100 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.095  

Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?

Gülcan Bagcivan1, Merve Ünal2, Aylin Akın2, Fatma İlknur Çınar1, Nurten Özen1
1Gülhane Military Medical Academy, School of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Hematology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To determine the humor styles of nurses who work in a training and research hospital and whether the humor styles of nurses change according to their department.
METHODS: This descriptive study was conducted in a training and research hospital in Ankara between January and April 2014. The study sample comprised 259 nurses. The data were collected using “nurse information form” and “The Humor Styles Questionnaire (HSQ)”. SPSS for Win. Ver. 15.00 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) was used for data analysis. The descriptive statistics were shown as n, %, mean± standard deviation. One-way ANOVA, paired sample t test, and independent t test were conducted to evaluate the data.
RESULTS: According to the HSQ score of nurses, the mean score of compatible-positive humor style subscale was statistically higher than incompatible-negative humor style score. The most humorous style used by the nurse was "participatory humor style" and the least used was “aggressive humor style”. There is no significant differences between nurses humor style and work area.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that there was no differences style of humor used by nurses according to their departments. To find more precisely result about this subject it is recommended that further studies should evaluate and compare of humor style of nurses first day and after a while when the nurses start to work in new department. Also it is recommended that, further studies can evaluate that how nurses use humor in their department, and how they are impressed with use of humor in practice.

Keywords: Humor, nursing, hospital’s clinic


Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi?

Gülcan Bagcivan1, Merve Ünal2, Aylin Akın2, Fatma İlknur Çınar1, Nurten Özen1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Bd. Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bd. Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının belirlenmesi ve çalıştıkları bölüme göre mizah tarzlarının değişip değişmediğinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Ankara’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde Ocak-Nisan 2014 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmaya 259 hemşire dahil edilmiştir. Veriler “Hemşire Bilgi Formu” ve “Mizah Tarzları Ölçeği (MTÖ)” ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; sayımla belirlenen değişkenler için sayı ve %, ölçümle belirlenen değişkenler için ortalama±standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Karşılaştırmalı istatistiklerde, “t testi”, ve “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin MT֒den aldıkları puanlara göre, uyumlu-olumlu mizah tarzı puanları uyumsuz-olumsuz mizah tarzı puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir. Hemşirelerin en çok kullandıkları mizah tarzı “katılımcı mizah” ve en az kullandıkları mizah tarzı ise “saldırgan mizah”dır. Hemşirelerin kullandıkları mizah tarzları çalışma alanlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının çalıştıkları bölümlere göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği görülmüştür. İleriki araştırmalarda hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının çalıştıkları bölüme göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için hemşirelerin çalıştıkları bölüme ilk başladıkları zaman ve belirli bir süre sonra tekrar mizah tarzlarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca hemşirelerin çalıştıkları bölümlere göre, çalışma ortamında mizahı nasıl kullandıkları ve mizah kullanımından nasıl etkilendiklerinin değerlendirileceği yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mizah, hemşirelik, hastane klinikleri


Gülcan Bagcivan, Merve Ünal, Aylin Akın, Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen. Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?. HEAD. 2016; 13(2): 95-100

Corresponding Author: Gülcan Bagcivan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD