Determining Postpartum Social Support Needs of Mothers and the Support They Received [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 18-24

Determining Postpartum Social Support Needs of Mothers and the Support They Received

Nihan Türkoğlu1, Aslı Sis Celik2, Türkan Pasinlioğlu3
1Research Assistant, Faculty Of Health Sciences, Nursing Section, Atatürk University, Erzurum
2Research Assistant Doctor, Department Of Nursing, Health Sciences Faculty, Ataturk University Erzincan
3Prof. Dr., Atatürk University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Section, Erzincan

OBJECTIVE: The purpose of this study is to determine the postpartum
social support needs of mothers, the levels of support they received and
to analyze some effective factors.
METHODS: This descriptive study was conducted on mothers who
resided in the city centre between January 1 and April 30, 2013, who
applied to three different Family Health Centers and who were in the
4th to 8th weeks of the postpartum period. The sample group consisted
of 254 mothers who gave permission to participate in the study. A
general questionnaire and “Postpartum Support Questionnaire”
consisting of 24 questions were designed by the researchers and were
used for data collection.
RESULTS: The average age of mothers participating in the study was
28.80±5.4. 50.4% of the mothers were primary school graduates,
68.5% lived in a nuclear family and 86.6% were unemployed. 74%
were multiparous mothers and 24% were in the fourth week of the
postpartum period. 84.3% of mothers became pregnant intentionally
and 75.6% had a vaginal birth. 58.3% received information about
the postpartum period. 37.4% of fathers were primary school
graduates and 55.1% were self-employed. The total mean score for the
question regarding “Importance of Need” on the Postpartum Support
Questionnaire was 138.20±47.7 and the total mean score for the
question regarding “Support Received” was 111.96±45.4. In this study,
those who were pregnant for the  rst time, worked, had university
degrees, received a middle to upper-class income and lived in nucleartype
families gave higher total scores to the questions regarding
“Importance of Need” and “Support Received” and the difference
between them were found to be statistically signi cant (p<0.05).
CONCLUSION: It was concluded that the support needs of the mothers
during the postpartum period were greater than what they received
and did not meet what was required.

Keywords: Mother, postpartum, postpartum social support.


Annelerin Doğum Sonrası Sosyal Destek İhtiyaçlarının ve Alınan Desteğin Belirlenmesi

Nihan Türkoğlu1, Aslı Sis Celik2, Türkan Pasinlioğlu3
1Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi Saglık Bilimleri Fakültesi, Hemsirelik Bölümü, Erzurum
2Araştırma Görevlisi Doktor, Atatürk Üniversitesi Saglık Bilimleri Fakültesi, Hemsirelik Bölümü, Erzincan
3Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Saglık Bilimleri Fakültesi, Hemsirelik Bölümü, Erzincan

AMAÇ: Bu çalısmada amaç annelerin dogum sonrası sosyal destek ihtiyaçlarını
ve aldıkları destek düzeylerini belirlemek ve etkileyen bazı
faktörleri incelemektir.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı kesitsel nitelikte yapılan arastırmanın evrenini, 1
Ocak 2013-30 Nisan 2013 tarihleri arasında çalısmanın yapıldıgı ilde
bulunan üç farklı Aile Saglıgı Merkezine basvuran ve dogum sonu en
erken 4., en geç 8. haftada olan ve arastırmaya katılmaya gönüllü olan
254 lohusa olusturmustur. Verilerin toplanmasında arastırmacılar tarafından
olusturulan 24 soruluk “Anket Formu” ve “Dogum Sonrası
Destek Ölçegi” kullanılmıstır.
BULGULAR: Çalısmaya katılan annelerin yas ortalaması 28.80±5.4’dür.
Annelerin %50.4’ü ilkokul mezunu, %68.5’i çekirdek tip ailede yasamakta
ve %86.6’sı herhangi bir iste çalısmamaktadır. Annelerin %74’ü
multipar, %24’ü dördüncü lohusalık haftasında, %84.3’ü isteyerek
gebe kalmıs, %75.6’sı normal dogum yapmıs ve %58.3’ü dogum sonu
döneme yönelik bilgi almamıstır. Annelerin eslerinin %37.4’ü ilkokul
mezunu, %55.1’i serbest meslek sahibidir. Annelerin Dogum Sonrası
Destek Ölçegi, Ihtiyacın Önemi alt boyutu toplam puan ortalaması
138.20±47.7 ve Alınan Destek alt boyutu toplam puan ortalaması
111.96±45.4’dür. Çalısmada üniversite mezunu olan, çalısan, üst orta
gelir düzeyine sahip, çekirdek aile tipinde yasayan ve primipar annelerin
Ihtiyacın Önemi ve Alınan Destek alt boyutları toplam puan ortalamaları
daha yüksek bulunmus ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı oldugu saptanmıstır (p<0.05).
SONUÇ: Çalısmaya katılan annelerin dogum sonrası destek ihtiyaçlarının
aldıkları destekten daha fazla oldugu ve alınan destegin ihtiyaç
duyulan destegi karsılamadıgı saptanmıstır.

Anahtar Kelimeler: Anne, dogum sonu dönem; dogum sonrası sosyal destek


Nihan Türkoğlu, Aslı Sis Celik, Türkan Pasinlioğlu. Determining Postpartum Social Support Needs of Mothers and the Support They Received. HEAD. 2014; 11(1): 18-24

Corresponding Author: Nihan Türkoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD