The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 101-106 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.101  

The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Ekin Dila Top1, Gülden Arkan2, Ferda Kaba3, Feyza Ertop4
1İzmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Izmir
2İzmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir
3Ege University, Faculty of Medicine Hospital, Izmir
4Afyon Sinanpasa State Hospital, Afyon

INTRODUCTION: To determine the effects that family planning methods have on married women’s sexual health and self-esteem
METHODS: This descriptive and cross-sectional research was conducted through July 14 - April 2015 in a university hospital in Izmir and 269 women applied to the gynaecology clinic accepted to attend the study. Data were collected by Personal Information Form, Arizona Sexual Experience Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale. To protect the confidentiality forms were collected by closed envelope. Descriptive statistics, t-test, MannWhitney U, and Kruskall Wallis test was used in the evaluation.
RESULTS: The Arizona Sexual Experience Scale score average of women that chose modern family planning methods was 13.28±5.22 and 19.97±7.48 for women that chose classic methods. The difference between them was statistically meaningful (t=-7.134, p=0.000). The Rosenberg Self-Esteem subscale score average of women that prefered modern family planning method (1.23±0.55) was less than those who prefered classic methods (2.35±1.36) and this difference was also found to be statistically meaningful.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was found that women's sexual health that choose the modern family planning methods is better and their self-esteem is higher compared to women that prefer classical methods. It might be helpful for applicants to evaluate their sexual health and self-esteem while selecting the most appropriate and effective method for them.

Keywords: Family planning, sexuality, self-esteem


Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Ekin Dila Top1, Gülden Arkan2, Ferda Kaba3, Feyza Ertop4
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
4Afyon Sinanpaşa Devlet Hastanesi, Afyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, evli kadınların kullandıkları aile planlaması yönteminin cinsel sağlık ve benlik saygısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Temmuz 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan bir üniversite hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanan ve araştırmaya katılmayı kabul eden evli 269 kadın ile yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği ile kadınların mahremiyetini korumak için kapalı zarf tekniği ile toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, t testi, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Modern AP yöntemi kullanan kadınların Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması 13.28±5.22, geleneksel AP yöntemi kullananların 19.97±7.48’ dir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=-7.134, p=0.000). Kadınların Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği Puan Ortalamaları incelendiğinde modern yöntem kullananların (1.23±0.55) geleneksel yöntem kullananlara (2.35±1.36) göre puanlarının daha düşük olduğu, bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, modern aile planlaması yöntemlerini kullanan kadınların, geleneksel aile planlaması yöntemlerini tercih edenlere göre cinsel sağlıklarının daha iyi ve benlik saygılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin aile planlaması hizmetlerini yürütürken, başvuranların kendileri için en uygun ve etkili yöntemi tercih etmeleri için cinsel sağlık ve benlik saygılarını değerlendirmeleri yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, cinsellik, özsaygı


Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülden Arkan, Ferda Kaba, Feyza Ertop. The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem. HEAD. 2016; 13(2): 101-106

Corresponding Author: Nuray Egelioğlu Cetişli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
All rights of this website belong to KUHEAD