A Neglected Condition in Children: Gastroesophageal Reflux [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 19-27

A Neglected Condition in Children: Gastroesophageal Reflux

Suzan Yıldız, Ayşe Sonay Kurt
Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing And Nursing Department Of Child Health, Istanbul, Turkey

Gastroesophagel reflux is defined as involuntary movement of
gastric contents to the esophagus is a common condition in infants.
The incidence of gastroesophageal reflux reduces with advancing
age; however, early observation and diagnosis are important. Many
attacks of gastroesophageal reflux are harmless and short-term and
may occur 20-50 times a day in healthy infants, children, and
adults. In children with cerebral palsy, neurological development
disorders, or other chronic diseases of prematurity, reflux is more
frequent and possibly severe. In reflux, many factors may be
responsible such as genetics, diet, esophageal disorders attributable
to cell damage, or stomach hernia. Clinical signs and symptoms
include regurgitation, vomiting, irritability, delay in growth,
aspiration pneumonia, wheezing, bleeding, esophagitis, and anemia.
There are also many complications that may linical signs, diagnostic
methods, treatment, complications, include sleep apnea, stricture,
and Barrett's esophagus, etc. In this review, the prevalence, causes,
and nursing care related to gastroesophageal reflux are emphasized.

Keywords: Care, child; gastroesophageal reflux; nursing.


Çocuklarda Gözardı Edilen Bir Durum: Gastroözofageal Reflü

Suzan Yıldız, Ayşe Sonay Kurt
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Gastroözofageal reflü (GÖR), gastrik içeriğin istemsiz olarak özofagusa
hareketidir. Bebeklerde daha sıktır, ilerleyen yaşla birlikte infantil reflü
sıklığı azalır. Birçok atağı kısa süreli ve zararsız olup sağlıklı bebek,
çocuk ve erişkinlerde günde 20-50 kez olabilir. GÖR, serebral palsi,
nörolojik gelişim bozukluğu, prematürelik ve kronik hastalıklarda
daha sık ve şiddetlidir. GÖR’de birçok etken aynı anda sorumlu olabilir.
Genetik, diyet, özofagusta herhangi bir nedenle oluşan hücre
bozuklukları, mide fıtığı gibi pek çok nedeni vardır. Regürjitasyon,
kusma, irritabilite, büyümenin gecikmesi, aspirasyon pnömonisi,
wheezing, kanama, özofajit, anemi gibi klinik bulgular, uyku apnesi,
striktür, Barret özofagus gibi komplikasyonlar görülebilir. GÖR çocukluk
çağında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olup erken tanı ve tedavi
önemlidir. Hemşirelerin iyi gözlemci olmaları hastalığın ve
komplikasyonlarının önlenmesi ya da erken tanılanmasında büyük
önem taşımaktadır. Bu derlemede, GÖR’nin görülme sıklığı, nedenleri,
klinik belirtileri, tanı yöntemleri, tedavisi, komplikasyonları ve bakımı
üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bakım, çocuk; gastroözafageal reflü; hemşirelik.


Suzan Yıldız, Ayşe Sonay Kurt. A Neglected Condition in Children: Gastroesophageal Reflux. HEAD. 2010; 7(1): 19-27

Corresponding Author: Suzan Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD