Examination of Resources Motivation and Problems Profession-Related of Students who Studying in the Faculty of Health Sciences [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 47-53

Examination of Resources Motivation and Problems Profession-Related of Students who Studying in the Faculty of Health Sciences

Zeynep Karaman Özlü1, Kenan Gümüş1, Kübra Güngörmüş2, Gülçin Avşar3, Nadiye Özer1
1Department Of Surgical Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Psychiatry Nursing,erzurum, Turkey
3Department Of Nursing Principles,erzurum,turkey

OBJECTIVE: The aim of the study, nursing students in Faculty of Health Sciences to determine the resources and problems of motivation.
METHODS: The population of study comprised of 569 students. The sample group Comprised of 449 students who accepted to participate voluntarily. The data were collected by means of a questionnaire prepared by the researchers and "Motivation Resources and Problems Scale (MRPS)". Statistical analysis, descriptive statistical methods (frequency and percentages), independent samples t-test and One-Way ANOVA test was used.
RESULTS: It was found the average age of the students participating in the study 21.10 years, %89.8 of students are male, %98.0 are single, %86.6 are high school graduate;, %36.3 of the students is fathers, 12.2% is mothers were college graduates. MRPS analyzed the distribution of scores of substances “the fear of making a mistake negative affect learning” ( =3.27) and “the pressure of the people I communicate with affect learning” ( =3.08) expressed as the average of the negative motivation substances were higher. Intrinsic Motivation subscale from the mean score of 34.60 ± 17.84, 43.80 ± 11.21 of the average of Extrinsic Motivation, Motivation Negative mean score of 43.80 ± 27.39, 144.40 ± 77.56 Total Score was found to be average. Also, students 'gender, parents' educational status with the intrinsic, extrinsic and negative motivation subscales between the mean scores statistically significant difference found, the class with the status of extrinsic and intrinsic motivation subscales between the mean scores statistically significant difference was determined to be.
CONCLUSION: Consequently, the average negative motivation substances of students is higher.It was found that, while nursing education of students starting grade levels more negative motivation decreases with increasing negative impulses, external and internal impulses were increasing. Besides, negative motivation of the students who graduated from Anatolian-Science High School is also higher than more the high school and health professions high school graduates;

Keywords: Sources of motivation, nursing, student.


Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mesleklerine İlişkin Güdülenme Kaynakları ve Sorunlarının İncelenmesi

Zeynep Karaman Özlü1, Kenan Gümüş1, Kübra Güngörmüş2, Gülçin Avşar3, Nadiye Özer1
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı/erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı/erzurum

AMAÇ: Çalışmanın amacı, hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin güdü kaynakları ve sorunlarını belirlemektir.
YÖNTEMLER: Araştırmanın evrenini Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler (s=569), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (s=449) oluşturmuştur. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği (GKSÖ)” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler), bağımsız gruplarda t testi ve One-Way ANOVA testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.10 yıl, %89.8’inin kadın, %98.0’ının bekar, %86.6’sının düz lise mezunu olduğu; öğrencilerin %36.3’ünün babalarının, %12.2’sinin ise annelerinin üniversite mezunu olduğu saptandı. İçsel Güdülenme alt boyutundan alınan puan ortalamasının 24.19±7.52, dışsal güdülenme alt boyut puan ortalamasının 8.55±3.15, olumsuz güdülenme alt boyut puan ortalamasının 20.03±5.10 ve toplam puan ortalamasının 52.78±11.79 olduğu saptandı. En yüksek madde ortalamasına ise olumsuz güdülenme alt ölçeğinde yer alan “hata yapma korkusu öğrenmemi olumsuz etkiliyor” ( =3.27) ve “iletişim kurduğum insanların yarattığı baskı öğrenmemi etkiliyor” ( =3.08) şeklinde ifade edilen maddelerin sahip olduğu belirlendi. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, anne ve babalarının eğitim durumları ile içsel, dışsal ve olumsuz güdülenme alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamazken, sınıf durumu ile dışsal ve içsel güdülenme alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak öğrencilerin olumsuz güdülenme alt boyut puan ortalamasının daha yüksek olduğu ve öğrencilerin hemşirelik eğitimine başlarken olumsuz güdülenmeleri daha fazla iken sınıf düzeyleri arttıkça olumsuz güdülenmelerinin azalıp, dışsal ve içsel güdülenmelerinin arttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik mesleğini seçen öğrencilerin meslek hakkındaki olumsuz yargılarının giderilmesi için nitelikli rehberlik-danışmanlık hizmeti verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Güdülenme kaynakları, hemşirelik, öğrenci.


Zeynep Karaman Özlü, Kenan Gümüş, Kübra Güngörmüş, Gülçin Avşar, Nadiye Özer. Examination of Resources Motivation and Problems Profession-Related of Students who Studying in the Faculty of Health Sciences. HEAD. 2014; 11(1): 47-53

Corresponding Author: Zeynep Karaman Özlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD