Turkish Adaptation of Patient Safety Attitude Questionnaire [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 39-45

Turkish Adaptation of Patient Safety Attitude Questionnaire

Ülkü Baykal1, Nevin H. Şahin2, Serap Altuntaş3
1Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing, Department of Women's Health and Gynecology, Istanbul, Turkey
3Atatürk University, Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Erzurum

OBJECTIVE: Before forming a patient safety culture, necessary
strategies must be decided by identifying employee attitudes about
patient safety. This methodological study has been done in order to
adapt the “Patient Safety Attitudes Questionnaire” to Turkish.
METHODS: The sample consisted of nurses employed in eight hospitals:
a university hospital, 3 state hospitals, and four private hospitals. 250
nurses were selected from each of these hospital groups bringing the
total to 750 nurses. Different versions of Safety Attitudes Questionnaire
- SAQ developed by Sexton et al. and a questionnaire of nine questions
were used in the research. A questionnaire draft consisting of 67 items
was prepared. After the approval of ethics board and other written
authorization, the data collection tool with any necessary explanations
was given to the nurses who volunteered to join the research. The
return rate for the research was 90%. 675 questionnaires that were
fully completed were statistically evaluated and tested with t-test,
Pearson product-moment correlation, Cronbach's alpha coefficient,
factor analysis, and item total score correlation analysis.
RESULTS: For language validity, a total of five people made translations
and then came together to revise the translations. For scope validity,
a draft questionnaire of 67 items was presented to 8 experts for analysis
and revised based on their views. It was found in the test/re-test analysis
that the questionnaire was reliable. After the item analysis, with the
removal of items that had an item total scale correlation value under
35 (21 items) from the draft, there were 46 items left. Upon the factor
analysis for structure validity, the factor loads of the questionnaire
were between.354 and.789, and it was seen that they were divided
to six sub-factor groups in accordance with the original questionnaire.
CONCLUSION: The “Safety Attitudes Questionnaire” can be used as a
valid and reliable questionnaire for the nurse group.

Keywords: Culture, patient safety; Safety Attitudes Questionnaire


Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Ülkü Baykal1, Nevin H. Şahin2, Serap Altuntaş3
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Erzurum

AMAÇ: Hasta güvenliği kültürünü oluşturmadan önce çalışanların hasta
güvenliğine ilişkin tutumlarının belirlenerek, güvenlik kültürünü
oluşturmak için gerekli stratejilere karar verilebilmektedir. Bu çalışma,
“Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği”nin (Safety Attitudes Questionnaire)
Türkçe’ye uyarlanması amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEMLER: Örneklemi bir üniversite, üç Sağlık Bakanlığı ve
dört özel hastane olmak üzere sekiz hastanede görevli hemşireler
oluşturmuştur. Araştırma kapsamına, her bir hastane grubundan 250
hemşire olmak üzere 750 hemşire alınmıştır. Araştırmada 9 sorudan
oluşan bir anket formu ve Sexton ve arkadaşları tarafından geliştirilen
“Güvenlik Tutumları Ölçeği”nin (The Safety Attitudes Questionnaire-
SAQ) farklı birimlere özgü versiyonları kullanılmıştır; 67 maddelik
bir ölçek taslağı oluşturulmuştur. Etik kurul onayı ve yazılı izinler
alındıktan sonra gerekli açıklamalar yapılarak araştırmaya katılmayı
kabul eden hemşirelere veri toplama aracı dağıtılmış ve toplanmıştır.
Araştırmada geri dönüşüm oranı % 90’dır. Eksiksiz yanıtlanan 675
anket istatistiksel değerlendirmeye alınarak; t testi, pearson momentler
çarpımı korelasyonu, Cronbach alfa katsayısı, faktör analizi ve madde
toplam puan korelasyon analiziyle test edilmiştir.

BULGULAR: Dil geçerliliği için; toplam 5 kişi ayrı ayrı çeviri yapmış ve
daha sonra bir araya gelerek çeviriler yeniden düzenlemiştir. Kapsam
geçerliliği için; 67 maddelik taslak ölçek uzman görüşüne sunularak
8 kişiden alınan görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
Ölçeğin, test-tekrar analizinde güvenir olduğu ve yapılan madde analizi
sonucunda madde toplam puan korelasyon değerleri 35’in altında olan
maddelerin (21 madde) taslaktan çıkarılmasıyla 46 maddeye geldiği
belirlenmiştir. Yapı geçerliliği için yapılan faktör analizi sonucunda
ölçeğin faktör yüklerinin.354 -.789 arasında olduğu ve orijinal ölçeğe
uygun şekilde 6 alt faktör grubuna ayrıldığı görülmüştür.

SONUÇ: “Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği” hemşirelik grubu için geçerli
ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Hasta Güvenliği Tutum ölçeği; kültür.


Ülkü Baykal, Nevin H. Şahin, Serap Altuntaş. Turkish Adaptation of Patient Safety Attitude Questionnaire. HEAD. 2010; 7(1): 39-45

Corresponding Author: Ülkü Baykal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD