Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 107-115 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.107  

Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training

Şenay Sarmasoğlu1, Leyla Dinç1, Melih Elçin2
1Department of Fundamentals of Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Medical Education And Informatics, Hacettepe University Medical Faculty, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To determine nursing students’ opinions about using standardized patients and clinical skills trainers in their clinical skills training.
METHODS: This is a quasi-experimental study. Eighty-seven first-year nursing students participated in this study. Students were randomly assigned to the control (n = 43) and experimental (n = 44) group. Students in the control group practiced arterial blood pressure measurement and subcutaneous injectionson on a partial task trainer, whereas students in the experimental group practiced on standardized patient/ hybrid simulation. Immediately after, clinical skills training students completed the Laboratory Training Evaluation Form. Descriptive statistics, a t-test were used to analyze the data.
RESULTS: The initial clinical skills training with standardized patients made the students feel uncomfortable (p<0.001). However, the students who worked with standardized patients reported more positive opinions than the students who worked with the clinical skills trainers in invoking their interest and curiosity (p=0.009), affecting their learning of professional responsibilities (p=0.030) and contributing to clinical practice (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The first clinical skills training with the standardized patients might make the students feel uncomfortable and unsafe. However, training with standardized patients invoked students’ interest and curiosity, had the potential of decreasing students’ anxiety, and made positive contributions to increase students’ self confidence and professional responsibilities.

Keywords: Nursing education, nursing students, clinical skills training; standardized patient; simulation; simulated patient


Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri

Şenay Sarmasoğlu1, Leyla Dinç1, Melih Elçin2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerinde kullanılan standart hasta ve görev öğreticilere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, yarı deneysel desenli bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 87 hemşirelik lisans birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler olasılıksal olarak kontrol grubu (n=43) ve deney grubu (n=44) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğrenciler laboratuar uygulamalarını görev öğreticiler üzerinde, deney grubu öğrencileri ise standart hasta üzerinde/hibrit simülasyon ile gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar çalışmalarının ardından öğrencilerden Laboratuar Çalışması Değerlendirme Formu’nu doldurmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama ile standart sapma kullanılmıştır.
BULGULAR: Standart hasta ile gerçekleştiren ilk çalışmada öğrencilerin kendini rahat hissetmediği (p<0.001), bununla birlikte standart hasta ile çalışan öğrencilerin klinik beceri eğitimlerinin ilgi/merak uyandırmaya (p= 0.009), mesleki sorumlulukları öğrenmeye (p=0.030) ve klinik öğretime hazırlamaya katkısına (p<0.001) ilişkin görüşlerinin maket ile çalışan öğrencilerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda standart hasta ile gerçekleştirilen ilk klinik beceri eğitimlerinin öğrencilerin kendilerini rahatsız ve güvensiz hissetmelerine neden olabildiği, ancak daha sonraki etkileşim ve uygulamalarda standart hastalar ile çalışmanın ilgi ve merakı uyardığı, öğrencilerin kaygılarının azalmasına, kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve mesleki sorumluluklarının öğrenilmesine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencisi, klinik beceri eğitimi; standart hasta; simülasyon; simüle hasta


Şenay Sarmasoğlu, Leyla Dinç, Melih Elçin. Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training. HEAD. 2016; 13(2): 107-115

Corresponding Author: Şenay Sarmasoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD