Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Influencing Factors [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 41-46

Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Influencing Factors

Hatice Tambağ1, Metin Kaykunoğlu2, Zeynep Gündüz1, Yağmur Demir1
1Mustafa Kemal University Hatay Health School
2Mustafa Kemal University Health Practice and Research Hospital

OBJECTIVE: The study was conducted to determine the health school nursing students’ emotional intelligence and sociodemographic characteristics.
METHODS: The study is descriptive. Population of the study comprised 225 first, second, third and fourth class in 2011-2012 academic year at the health school of a state university in the Eastern Mediterranean Region. And the sample included 158 students who agreed to participate in the study. Data was collected by performing the personal information form and emotional intelligence scale. Frequency, percentage, t test, One-Way ANOVA and Tukey’s HSD test were used to evaulate the data.
RESULTS: Students’ total emotional intelligence score is determined as 85.41±7.87, sub-scale scores, taking advantage of emotions 16.17±3.23, optimism 42.89±6.24, expression of emotions 26.34±5.06. Total emotional intelligence score, taking advantage of emotions and expression of emotions subscale mean scores of male students were significantly higher than female students (p <0.05).
CONCLUSION: As a result, students’ emotional intelligence were generally found below the medium level in this study. Generating education programs by considering emotional intelligence influencing factors is recommended.

Keywords: Emotional intelligence, nursing, student.


Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler♦

Hatice Tambağ1, Metin Kaykunoğlu2, Zeynep Gündüz1, Yağmur Demir1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu
2Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ve sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizde bulunan devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda 2011-2012 yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 225 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 158 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve Duygusal Zeka Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği toplam puanı 85.41±7.87, alt ölçek puanları, duygulardan faydalanma 16.17±3.23, iyimserlik 42.89±6.24, duyguların ifadesi 26.34±5.06 olarak bulundu. Erkek öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği toplam puanı, duygulardan faydalanma ve duyguların ifadesi alt ölçek puan ortalamalarının kız öğrencilerden yüksek ve önemli bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka puanları orta düzeyin altında bulunmuştur. Duygusal zeka düzeylerini etkileyen faktörler dikkate alınarak eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, hemşirelik, öğrenci.


Hatice Tambağ, Metin Kaykunoğlu, Zeynep Gündüz, Yağmur Demir. Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Influencing Factors. HEAD. 2014; 11(1): 41-46

Corresponding Author: Hatice Tambağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD