Knowledge and Attitudes of Nursing and Midwifery Students about Stem Cell and Banking of Cord Blood [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 46-51

Knowledge and Attitudes of Nursing and Midwifery Students about Stem Cell and Banking of Cord Blood

Hüsniye Dinç1, Nevin H. Şahin2
1On Bakirkoy Istanbul University School Of Health, Women's Health and Department Of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing Nursing Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study was designed to evaluate the knowledge and
attitudes of nursing/midwifery students about stem cells and banking
of umbilical cord blood.
METHODS: This study method is descriptive cross-sectional. The
population of this study consisted of 364 nursing and midwifery
students who were studying at Bakirkoy School of Health Science in
Istanbul, Turkey. Students volunteered to participate in this research
during the time of the study and the data were collected by a 41-item
questionnaire which was prepared by the researchers. The questionnaire
included questions about their knowledge and attitudes towards stem
cells and banking of umbilical cord blood.
RESULTS: The results showed that approximately half of the students
had knowledge about this issue, but their levels of knowledge were
inadequate. Students reported that they had not had many questions
from mothers or families. One-third of students agreed that nurses
and midwives should be a source of information on this issue. 69%
of students had positive opinions about the fact that cord blood can
be used by everyone who needs it.
CONCLUSION: The latest developments and advances in the therapeutic
use of stem cells and cord blood should be added into the nursing
and midwifery curriculum in line with current advancing medical
expertise.

Keywords: Banking of cord blood, cord blood; nursing & midwifery students; stem cells.


Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre, Kordon Kanı ve Bankacılığı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları

Hüsniye Dinç1, Nevin H. Şahin2
1İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Tıptaki gelişmeler doğrultusunda anne adayları ve ailelerine
bakım sunacak öğrenci hemşirelerin/ebelerin kök hücre ve kordon
kanı konusu ile ilgili bilgi ve yaklaşımlarını belirlemek önem kazanmıştır.
Bu araştırma, öğrenci hemşirelerin / ebelerin kök hücre ve kordon
kanı konusu ile ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla
planlanmıştır.

YÖNTEMLER: Kesitsel, tanımlayıcı olan çalışmanın evrenini
İstanbul Üniversitesi, Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’ndaki tüm öğrenciler
(hemşire/ebe) oluşturmuştur. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde okulda
bulunan ve katılmayı gönüllü olarak kabul eden 364 öğrenci örnekleme
alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen, demografik
özellikleri, kök hücre, kordon kanı ve kordon kanı bankası konusundaki
bilgi ve yaklaşımları değerlendiren 41 maddelik bir soru formu ile
toplanmıştır.

BULGULAR: Hemşirelik / ebelik öğrencilerinin kök hücre ve kordon kanı
hakkında yaklaşık yarısının fikri olduğu, ancak bilgi düzeylerinin
yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu konuda gebe ve ailelerden
fazla soru almadıklarını bildirmişlerdir. Yaklaşık 1/3’ü bu konuda
hemşirelerin / ebelerin bilgi kaynağı olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %69’u kordon kanının ihtiyacı olan herkes için kullanılması
konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.

SONUÇ: : Giderek geniş bir alana yayılmaya başlayan kök hücre nakli
nedeniyle bu konuda özelleşmiş hemşirelere ve ebelere gereksinim
artacaktır. Tıbbi bilimlerdeki diğer gelişmelerle birlikte kök hücre ve
kordon kanı ile ilgili gelişmelerin de hemşirelik / ebelik müfredatına
eklenmesi önerilebilir. Böylece mezuniyetten sonra öğrenciler yeni
uzmanlık ve çalışma alanlarına yöneltilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik / ebelik öğrencisi, kordon kanı; kordon kanı bankacılığı; kök hücre.


Hüsniye Dinç, Nevin H. Şahin. Knowledge and Attitudes of Nursing and Midwifery Students about Stem Cell and Banking of Cord Blood. HEAD. 2010; 7(1): 46-51

Corresponding Author: Hüsniye Dinç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD