The Examination of Physicians and Nurses’ Clinical Leadership Perceptions in Terms of Socio-Demographic Variables [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 99-105 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.099  

The Examination of Physicians and Nurses’ Clinical Leadership Perceptions in Terms of Socio-Demographic Variables

Özlem Özer1, Fatih Budak2, Sibel Şentürk3, Çiğdem Gün4
1Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Management, Burdur, Turkey
2Kilis 7 Aralık University, Health Services Vocational School, Medical Documentation and Secretariat, Kilis, Turkey
3Mehmet Akif Ersoy University Bucak Health School, Department of Nursing, Burdur, Turkey
4Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Burdur, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to examine the clinical leadership perceptions of physicians and nurses in terms of sociodemographic variables.
METHODS: This research is descriptive. The universe of this study covers whole physicians and nurses who serve in a public hospital in Burdur. In the study, sampling method was not applied, the whole universe was tried to be reached, the data were obtained from total 185 participants. Data were collected by face-to-face interview method from researchers. The Clinical Leadership Scale was used to measure the clinical leadership perceptions of participants in the study. Descriptive statistics, significance test of difference between two means and one way analysis of variance (Anova) were used in the analysis of the data. The data were analyzed by SPSS program.
RESULTS: According to the results derived from the study, the participants’ scores on all sub-dimensions of clinical leadership showed statistically significant difference in line with their professions (p<0.05). According to this in all sub-sub-dimensions, the physicians’ scores are higher than the nurses. In addition, the participants stated that 74.6% of them on management, 84.3% of them on leadership and 88.6% of them on clinical leadership did not receive formal training.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study it was determined that the participants had a high level of clinical leadership perceptions and that the highest average was in sub-dimension of the services management. In consequence of the development of clinical leadership training programs for both physicians and nurses is expected to further improve clinical leadership skills in health care institutions.

Keywords: Clinical leadership, nurse, physician


Hekim ve Hemşirelerin Klinik Liderlik Algılarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özlem Özer1, Fatih Budak2, Sibel Şentürk3, Çiğdem Gün4
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Burdur
2Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Kilis
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Burdur
4Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Burdur

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hekim ve hemşirelerin klinik liderlik algılarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmanın evrenini Burdur’da faaliyet göstermekte olan bir kamu hastanesinde görev yapan tüm hekim ve hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 185 kişiden veri elde edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Çalışmada katılımcıların klinik liderlik algılarını ölçmek için Klinik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların klinik liderliğin tüm alt boyutlarına ilişkin puanları, mesleklerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0.05). Buna göre tüm alt boyutlarda hekimlerin puanları hemşirelere göre daha yüksektir. Ayrıca katılımcıların %74.6’sı yönetim üzerine %84.3’ü ise liderlik üzerine ve %88.6’sı klinik liderlik üzerine formal bir eğitim almadığını ifade etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan bu çalışma sonucunda katılımcıların klinik liderlik algılarının yüksek düzeyde olduğu ve en yüksek ortalamanın hizmetlerin yönetimi alt boyutunda olduğu belirlenmiştir. Hem hekimler hem de hemşireler için klinik liderlik konusunda eğitim programlarının geliştirilmesi sonucunda sağlık kurumlarında klinik liderlik becerilerinin daha fazla geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klinik liderlik, hemşire, hekim


Özlem Özer, Fatih Budak, Sibel Şentürk, Çiğdem Gün. The Examination of Physicians and Nurses’ Clinical Leadership Perceptions in Terms of Socio-Demographic Variables. HEAD. 2018; 15(2): 99-105

Corresponding Author: Özlem Özer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD