Preparation of Patient in Laparoscopic Surgery: Role of Nurse [HEAD]
HEAD. 2011; 8(2): 11-17

Preparation of Patient in Laparoscopic Surgery: Role of Nurse

Meftun Akgün
Marmara University, Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Istanbul

Laparoscopy is the observation of the abdominal space with an optical
system. Laparoscopy has been widely used for over 20 years in
gynecologic, urologic and gastroenterologic surgeries. Major surgical
procedures like splenectomy, colectomy and renal transplantation have
taken place using advanced laparoscopic surgery. The preparation of
patients in laparoscopic surgery begins with patient information. In this
preparation, patients must be informed of potential risk factors, type
of anesthesia, surgical procedures, the advantages and disadvantages of
laparoscopic surgery, and the possibility of open surgery. Also, patients’
pharmacological, physiological and psychological conditions must be
determined. Therefore, the need for experienced surgeons and nurses
is very obvious in laparoscopic surgery.

Keywords: Laparoscopy, patient preparation; minimal invasive surgery.


Laparoskopik Cerrahide Hasta Hazırlığı ve Hemşirenin Rolü

Meftun Akgün
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Laparoskopi; abdominal boşluğun optik bir sistem ile gözlenmesidir.
Laparoskopik cerrahi 20 yıldan beri üroloji, jinekoloji, gastrointestinal
cerrahide yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda laparoskopik
cerrahi splenektomi, kolektomi ve renal transplantasyon gibi majör
cerrahi uygulamalarında da yerini almıştır. Laparoskopik cerrahide hasta
hazırlığı, diğer cerrahi işlemlerde olduğu g ibi hastayı bilgilendirme ile
başlar. Hazırlıkta, en uygun koşullarda girişim yapılabilmesi için
uygulanacak anestezi yöntemi ve riskinin belirlenmesi, farmakolojik,
fizyolojik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi, hastaya
uygulanacak işlemler hakkında bilgi verilmesi, laparoskopik yöntemin
riskleri / yararlarının ve gerektiği durumlarda açık cerrahiye
geçilebileceğinin anlatılması gerekir. Bu bağlamda laparoskopik cerrahi
daha bilgili, daha deneyimli cerrah ve cerrahi hemşirelerinin gerekliliğini
de gözler önüne sermiştir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, hasta hazırlığı; minimal invazif cerrahi.


Meftun Akgün. Preparation of Patient in Laparoscopic Surgery: Role of Nurse. HEAD. 2011; 8(2): 11-17

Corresponding Author: Meftun Akgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD