Beliefs Toward Mental Illness in Faculty of Theology Students [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 45-51

Beliefs Toward Mental Illness in Faculty of Theology Students

Kübra Güngörmüş1, Mine Ekinci1, Mehtap Daş2
1Ataturk University, Faculty of Health Sciences,Psychiatric Nursing,Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Faculty of Health Sciences, 4th Year Student, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: This study was carried out with the aim of determining the beliefs of Faculty of Theology students on mental illness.
METHODS: This is a descriptive study. The population of this study comprised of 370 students. The sample group of this study comprised of 214 students that accepted to participate voluntarily. The data of the investigation were collected using Students Description Form and Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI).
RESULTS: Of the students included in the study, mean puan was 52.19±1.3 (0-105)
There was no significant difference between total score mean and sub-scale score means of the Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI) based on their ages and their clases. There was a significant difference between total score mean and sub-scale score means of the BMI based on the gender of students.

CONCLUSION: According to the Beliefs towards Mental Illness Scale, theology students had positive beliefs towards mental illness.Based on the results of this study, it was concluded that some education programs are needed to prevent stigmatization and to facilitate more positive attitudes among the religious officials.

Keywords: Beliefs, mental illness, theology students.


İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları

Kübra Güngörmüş1, Mine Ekinci1, Mehtap Daş2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4.sınıf Öğrencisi, Erzurum.

AMAÇ: Bu çalışma bir Üniversitenin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı nitelik taşıyan bu araştırma bir Üniversitenin İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan 370 öğrenciden örneklem seçimine gidilmeden, araştırmaya katılmak isteyen 214 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeğinden (RHİÖ) aldıkları toplam puan ortalaması 52.19±1.3 (0-105) bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sınıfları RHİÖ toplam ve alt boyut puan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında yaş ve sınıf ile arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; cinsiyetler arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ: Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik olumlu tutumlarının olduğu, bireysel özelliklerinin ve görüşlerinin de ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını etkilediği belirlenmiştir.Bu sonuçlar doğrultusunda geleceğin din görevlileri olacak öğrencilerin ruhsal hastalıklar hakkında bilgi düzeylerini artırmak, olumlu tutum geliştirilmelerini sağlamak ve damgalamanın önlenmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İnançlar, ruhsal hastalık, ilahiyat öğrencileri.


Kübra Güngörmüş, Mine Ekinci, Mehtap Daş. Beliefs Toward Mental Illness in Faculty of Theology Students. HEAD. 2014; 11(2): 45-51

Corresponding Author: Kübra Güngörmüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD