Turnover Among Nurses at Three University Hospitals [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 34-38

Turnover Among Nurses at Three University Hospitals

Gülseren Kocaman1, Şeyda Seren1, Seyyare Kurt2, Belgin Danış3, Türkan Erer4
1Dokuz Eylul University School Of Nursing, Department Of Nursing Management, Izmir
2Department Of Nuclear Medicine, Dokuz Eylul University Hospital, Izmir
3Ege University Medical Faculty Hospital, Izmir
4Mersin University Medical Faculty Hospital, Mersin

OBJECTIVE: Nursing shortages are not only a serious problem in
Turkey, but also around the world. Apart from insufficient staffing,
the high turnover rate, especially at university and private hospitals
in the past ten years, is a top priority for nurse managers. However,
there are no data about the turnover rate and reasons for turnover
among nurses in Turkey. The purpose of this study is to analyze the
turnover profile of nurses at university hospitals over the last five years
and to determine the reasons temporary staff nurses quit their positions
at these hospitals.
METHODS: The research was carried out at three university hospitals.
Research data were obtained retrospectively from hospital records.
The questionnaire contained the following information: The numbers
of regular staff nurses and contract nurses who quit their jobs, total
employed nurses from 2003 to 2007, and the reasons for quitting
their jobs. Based on the obtained data, the turnover rate for each year
was calculated.
RESULTS: Turnover of regular staff nurses from 2003 to 2007 at the
three universities studied in the research was found to range between
2.0-5.3%, and that of contracted staff nurses from 2.2-17.5%. The
resignation rate of contracted nurses who left the hospitals during the
period in question due to their passing centralized state employee
examinations for state employment was at a range of 30.9-82%.
CONCLUSION: Nursing turnover at university hospitals continues to
increase steadily with each passing year. In view of the shortage of
qualified nurses in Turkey, both on the level of individual organizations
and on a national basis, the researchers offer recommendations for the
adoption of measures in order to prevent excessive mobility in the
nursing profession.

Keywords: Nursing, turnover, reasons for turnover, university hospitals.


Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı

Gülseren Kocaman1, Şeyda Seren1, Seyyare Kurt2, Belgin Danış3, Türkan Erer4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mersin

AMAÇ: Hemşire yetersizliği, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önemli bir sorundur. Özellikle de son on yıldır üniversite hastanelerinde
ve özel hastanelerde yaşanan hemşire devir hızı sorunu, yönetici
hemşirelerin de öncelikli gündemi olmaya devam etmektedir. Buna
rağmen ülkemizde hemşirelerin ayrılma hızlarını ve nedenlerini gösteren
veriler yoktur.
Bu çalışmanın amacı, üç üniversite hastanesinde son beş yıl
için hemşire devir hızı profilini incelemek ve ayrılma nedenlerinin
genel bir sınıflamasını yapmaktır.

YÖNTEMLER: Üç üniversite hastanesinde yapılan bu çalışmanın
verileri, hastane kayıtlarından geriye dönük olarak elde edilmiştir. Veri
toplama aracı olarak hazırlanan formda; yıllara göre (2003-2007)
toplam hemşire, çalışan ve ayrılan kadrolu ile sözleşmeli hemşire
sayıları, toplam hemşire ve sözleşmeli hemşirelerin ayrılma nedenleri
yer almaktadır. Bu veriler kullanılarak her yıl için hemşire devir hızı
hesaplanmıştır.


BULGULAR: Araştırmada incelenen üç üniversite hastanesinde 2003-
2007 tarihleri arasında kadrolu hemşirelerin devir hızı %2.0-%5.3
arasında, sözleşmeli hemşirelerin devir hızı %2.2-%17.5 arasında
değişmektedir. Sözleşmeli hemşirelerin aynı tarihler arasında kamu
hastanelerine geçmesi sonucu ayrılma oranları %30.9-%82 arasındadır.

SONUÇ: Üniversite hastanelerindeki hemşire devir hızı her yıl giderek
artan bir oranla devam etmektedir. Hemşire yetersizliğinin yaşandığı
ülkemizde kurumsal ve ulusal düzeyde hemşireleri elde tutmaya yönelik
önlemlerin alınması açısından yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, devir hızı, devir hızı nedenleri, üniversite hastaneleri.


Gülseren Kocaman, Şeyda Seren, Seyyare Kurt, Belgin Danış, Türkan Erer. Turnover Among Nurses at Three University Hospitals. HEAD. 2010; 7(1): 34-38

Corresponding Author: Gülseren Kocaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD