Study of Leadership Styles of Manager Nurses and How These Styles are Perceived by Subordinate Manager Nurses [HEAD]
HEAD. 2006; 3(1): 37-41

Study of Leadership Styles of Manager Nurses and How These Styles are Perceived by Subordinate Manager Nurses

Nilgün Göktepe1, Ülkü Baykal2
1Koç University School Of Nursing Semahat Arsel Nursing Education And Research Center (sanerc), İstanbul
2I. Ü. Florence Nightingale School Of Nursing Management In Nursing Department, Istanbul

OBJECTIVE: The study was conducted in a private hospital where manager nurses were asked to evaluate their own leadership styles while their subordinates evaluated the leadership styles of their superiors.
METHODS: The relationship between the two evaluations was examined and the results were used to contribute to the development of the “Manager Nurse Development Program.” The research was carried out as a descriptive study which took place over the period November 2000-May 2001 at a private hospital with a sampling of 16 head nurses and their 190 subordinate nursing staff.
The “Leaership Style Survey” developed by researchers for managers and their subordinates was used as a data collection tool. The questionnaires were assessed by specialists in terms of scope and tested at one of the hospital units after the necessary revisions were made. The questionnaires were distributed in closed envelopes and collected back in the same way. The evaluation of the questionnaires was based on a 5-response Likert-type classification (always-4 points, usually-3 points, sometimes-2 points, rarely-1 point, never-0 points). Questions 12th., 20 th. and 39 th. comprising negative statements were assigned negative points. The data obtained was statistically analyzed with percantage and t test in an electronic environment.

RESULTS: The results of the research revealed that manager nurses predominantly exhibited work-directed leadership styles and that this was how their subordinates perceived it to be. In terms of general leadership characteristics, a difference was seen in the responses of managers and their subordinates (p<0.01).
CONCLUSION: It was determined that while managers nurses had leadership problems in the issues of motivating subordinates, giving orders and delegating authority, the qualities subordinate managers expected from their supervisors were acknowledging employee worth and management and problem-solving skills.

Keywords: Management, leadership; manager; nurse; followers; leadership style; leadership skills


Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları ve Astların Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarını Algılamalarının Araştırılması

Nilgün Göktepe1, Ülkü Baykal2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (sanerc), İstanbul
2İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,istanbul

AMAÇ: Araştırma; özel bir hastanede yönetici hemşirelerin liderlik tarzlarının kendi kendileri ve astları tarafından değerlendirilmesi, her iki değerlendirme arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu sonuçların “Yönetici Hemşire Geliştirme Programı”nın geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Araştırma, tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanarak, Kasım 2000-Mayıs 2001 tarihleri arasında, özel bir hastanede 16 başhemşire ve bunlara bağlı çalışan 190 hemşirenin tamamı örnekleme alınarak gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından yöneticiler ve astlar için geliştirilen “Liderlik Tarzı Anketi” kullanıldı. Hazırlanan anketler, uzmanlar tarafından içerik yönünden değerlendirildi, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir birimde denendi. Anketler kapalı zarf sistemiyle dağıtıldı, aynı yöntemle toplandı. Anketlerin değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi bir sınıflama (her zaman-4 puan, genellikle-3 puan, bazen-2 puan, nadiren-1 puan, hiç-0 puan) yapıldı; olumsuz ifadelerin kullanıldığı 12., 20. ve 39. sorularda ise ters puanlamaya gidildi. Veriler istatistiksel olarak yüzdelik ve t testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırma sonucunda yönetici hemşirelerin ağırlıklı olarak işe yönelik liderlik tarzı sergilediği ve astlarının da bunu böyle algıladığı, çalışana yönelik ve genel liderlik özellikleri açısından yöneticilerin ve astların yanıtlarının istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlendi (p<0.01).
SONUÇ: Yönetici hemşirelerin liderlik yaparken, çalışanları motive etme, emir verme ve yetki devretmede sıkıntı yaşadıkları belirlenirken; astların yönetici hemşirelerinde aradığı özelliklerin çalışana değer verme, yönetim bilgi becerisi, sorun çözme becerisi olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, liderlik; yönetici hemşire; izleyici; liderlik tarzı; liderlik becerisi.


Nilgün Göktepe, Ülkü Baykal. Study of Leadership Styles of Manager Nurses and How These Styles are Perceived by Subordinate Manager Nurses. HEAD. 2006; 3(1): 37-41

Corresponding Author: Nilgün Göktepe, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD