The Effect of Gender on Job Satisfaction of Nurses: A Meta-analysis Study [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 151-156 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.151  

The Effect of Gender on Job Satisfaction of Nurses: A Meta-analysis Study

Filiz Kantek1, Handan Kartal2
1Akdeniz University, Faculty of Nursing, Departmant of Nursing Management
2Akdeniz University, İnstitute of Health Sciences

INTRODUCTION: The aim of this paper is analyze the effect of gender on the job satisfaction of nurses
METHODS: A meta-analytical method was used in this study. In order to attain research studies, we reviewed the Turkish Medical Index, Google Scholar, Akdeniz University Library Search Engine, Council of Higher Education Thesis Center, Pubmed, EBSCO Host, and Web of Science databases. The keywords “job satisfaction”, “nurse”, and “nurses” were scanned in both Turkish and English. Nine studies for overall satisfaction and six studies for both internal and external satisfaction were identified as appropriate for inclusion criteria. Data were analyzed by CMA statistical software.
RESULTS: The sample number for overall satisfaction was 3230 nurses and the gender composition was 342 male and 2888 female nurses. In the six studies for both internal and external satisfaction, the total sample number was 1849, with 190 male and 1659 female nurses. As a result of heterogeneity test, the examined studies showed dimensions of general, internal and external satisfaction as heterogeneous. Publication bias test results showed no publication bias. According to the random effects model, the impact of gender on job satisfaction was shown as 95% important and was calculated as -0170 for overall job satisfaction, -0054 for internal satisfaction, and -0041 for external satisfaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study revealed that the impact of gender in favor of women is insignificant in overall, internal and external job satisfaction.

Keywords: Gender, nursing, job satisfaction; meta-analysis


Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Filiz Kantek1, Handan Kartal2
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin iş doyumları üzerine cinsiyetin etkisini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara ulaşmak için Türk Tıp Dizini, Google Akademik, Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi Arama Motoru, YÖK tez tarama, Pubmed, EBSCO Host, Web of Science veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken “iş doyumu”, “iş tatmini”, “hemşire” “hemşireler” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Genel doyum için 9 çalışma, içsel ve dışsal doyum için 6 çalışmanın dahil edilme kriterlerine uygun olduğu belirlendi. Verilerin analizinde CMA istatistik programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen 9 çalışmanın genel doyumu için toplam örneklem sayısı 3230 olup, 342‘si erkek ve 2888’i kadın hemşiredir. İçsel ve dışsal doyum için dahil edilen 6 çalışmanın her boyut için toplam örneklem sayısı 1849 olup, 190’nı erkek ve 1659’u kadın hemşiredir. Heterojenlik testi sonucunda genel, içsel ve dışsal doyum için çalışmaların heterojen özellik gösterdiği belirlendi. Yayın yanlılığı testi sonucunda yayın yanlılığı olmadığı belirlendi. Rastgele etkiler modeline göre % 95 önem derecesinde cinsiyetin iş doyumuna olan ortalama etki büyüklükleri genel iş doyumu için -0.170, içsel doyum için -0.041 ve dışsal doyum için -0.054 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma cinsiyetin genel, içsel ve dışsal doyuma etkisinin kadınlar lehine önemsiz düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, hemşirelik, iş tatmini; meta analiz


Filiz Kantek, Handan Kartal. The Effect of Gender on Job Satisfaction of Nurses: A Meta-analysis Study. HEAD. 2016; 13(2): 151-156

Corresponding Author: Filiz Kantek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD