HEAD: 4 (1)
Volume: 4  Issue: 1 - 2007
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - VI

SERBEST KÖŞE
2.Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Page 1
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
3.Professional Development for Nurses
Elizabeth Anne Herdman
Pages 2 - 4
Bugünün hızla değişen sağlık hizmetleri ortamında, mesleki gelişimin
sürekli kılınması giderek büyük önem taşımaktadır. Mesleki gelişimin
tam ve kesin bir tanımı yoktur. Hemşirelerin mesleki gelişimi birçok
etkenden dolayı çapraşık hale gelmektedir. Çeşitli alanlarda çalışan
hemşirelerin verdiği bakım hizmetlerini iyileştirmek amacıyla bu
hemşirelerin eğitim ve gelişim gereksinimlerini saptayacak araştırmalar
yapılmalıdır. Yaşam boyu öğrenim ve sürekli eğitimin, bilgi ve becerilerin
sürdürülmesine olanak sağlayan vazgeçilmez bir değer olduğu kabul
edilirse, nitelikli hemşirelik hizmetlerinin artmasını sağlamak mümkün
olabilir.
In the currently rapidly changing health care environment, ongoing
professional development is increasingly important. There is no clear,
precise definition of professional development. The situation with
regard to nursing professional development is further complicated by
a number of factors. Research must be undertaken to establish the
education, training and development needs of nurses working within
a variety of contexts with the ultimate aim of enhancing care provision
within these areas. The promotion of quality nursing care includes
valuing lifelong learning and engaging in continuing education as a
means of maintaining and increasing knowledge and skills.

4.Wound Dressing Choises
Ayla Gürsoy
Pages 6 - 9
Yara bakımı hemşireliğin önemli sorumluluk alanlarından biridir.
Yaranın nemli tutulmasının yara iyileşmesindeki öneminin anlaşılması,
yara iyileşmesi konusunda artan bilimsel veriler ve gelişen teknoloji
yara bakım malzemelerinin çeşitliliğini artırmıştır. Yara örtüsü seçiminde
hemşire, hastanın yarasının türünü, özelliklerini, iyileşmenin hangi
aşamasında olduğunu ve bu aşamada neye gereksinimi olduğunu göz
önünde bulundurmalıdır. Bu yazıda, yara örtüsü seçiminde dikkate
alınması gereken ilkeler ve en yaygın kullanılan yara örtülerinin
özellikleri ele alındı.
Wound care is one of the important responsibilty of nursing. The
variety of wound care products increased with understanding of
importance of moisture in terms of wound healing, scientific data and
technological development about wound healing. Nurse must take
into consideration related with; patient wound type, wound
characteristics, healing stage of wound and needs of wound related to
healing stage while choose a wound dressing for patient. In this rewiev
the topic is about the principle of wound dessing choosing, the most
common wound dressing type and their specialities.

5.Abdominal Assessment
Selvet Sevinç
Pages 10 - 20
Karın boşluğu içinde birçok organ yer aldığı için, abdominal muayene
gastrointestinal ve genito-üriner sistem hakkında doğrudan ya da
dolaylı bilgi edinmemizi sağlar. Bu makalede, abdomene yönelik öykü
alma ve elde edilen subjektif verilerin yorumlanmasına yönelik bazı
ipuçları; abdomenin inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve palpasyon
tekniği ile muayene edilmesi ve elde edilecek objektif verilerin
değerlendirilmesi konuları ele alınmıştır.
Because the abdominal cavity contains many of the body’s vital organs,
the abdominal examination provides direct and indirect information
about the functioning of the gastrointestinal and the genitourinary
systems. This article includes that history taking related to the abdomen
and some clues about the interpretation of the subjective data; using
the inspection, auscultation, percussion and palpation techniques for
the abdominal examination, and the evaluation of the objective data.

TRANSLATION
6.Solutions, Techniques and Pressure in Wound Cleansing
Devrim Eren Tekin, Diler Sepit, Emel İlham, Nüseybe Söylemezo
Pages 21 - 25
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
7.Protection Against Diabetic Foot Ulcers and Wound Care
Emine Kır Biçer, Nermin Olgun
Pages 28 - 31
Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların hastanede uzun süre
yatışlarının en önemli nedenlerindendir. Diyabet hastası olanlarda,
normal nüfusa göre alt ekstremite ampütasyon riski 15-40 kat daha
fazladır. Yara oluşmadan yapılacak profilaksi ve oluşmuş olan diyabetik
ayak yaralarının tedavisi, ampütasyonları ve morbiditeyi %50 azaltmakta
ve maliyeti düşürmektedir. Diyabetik ayak yaralarını önlemeye yönelik
yöntemler: kan şekeri regülasyonunun sağlanması, uygun ayakkabı
giyilmesi, ayak bakımı, ayak tırnağı bakımı, düzenli ayak muayenesi
ve hasta eğitimidir.
For diabetic patients, diabetic foot ulcer is the most important
reason for staying in the hospital for a long time. The risk of low
extremities amputation in diabetics is 15-40 times more than nondiabetic
population. Protective approach and treatment of diabetic
foot ulcer decrease amputation rates and morbidity aproximately
50% and are also cost-effective. Diabetic foot management includes
regulation blood glucose level, using apropriate shoes, foot and
nail care, regular examination of foot and patient education on
diabetic foot.

RESEARCH ARTICLE
8.Evaluation Situation Informed of Parents of Children with Leukemia
Leman Kutlu, Leman Mutlu, Asuman Kabaoğlu
Pages 32 - 39
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, lösemili çocukların ebeveynlerinin sağlık
profesyonelleri tarafından hastalık, bakım ve tedaviyle ilgili
bilgilendirilme durumunu değerlendirmektir.

YÖNTEMLER: Çalışmanın örneklemini 2004-2005 tarihleri arasında
bir üniversite hastanesinin Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisinde
yatan (n=90) ve polikliniğinde ayaktan tedavi gören (n=90) lösemili
çocukların toplam 180 ebeveyni oluşturdu. Araştırmanın verileri
araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ile toplandı.
İstatistiksel yöntem olarak yüzdelik ve ki-kare testleri kullanıldı.

BULGULAR: Araştırmaya %77’lik oranla annelerin katıldığı, %32’sinin
35-40 yaş arasında oldukları, %31’inin ilkokul mezunu olduğu ve
çalışmadıkları (%63) saptandı. Ebeveynlerin %92’sinin çocuklarının
hastalık tanısını bildikleri ve bunu hekimden öğrendikleri (%60),
hastalık hakkında bilgilerinin yeterli olmadığı (%66), ancak hekim
(%94) ve hemşirelerin (%95) yaklaşımlarından memnun oldukları
belirlendi. Ayaktan veya yatarak tedavi görme durumu, tanıyı anlama
yeterliliği, tanıyı en iyi anlatan kişi, ebeveynlerin çocuğun hastalığı ile
ilgili kendini suçlama durumu, hastalık sonrası psikolojik desteğe
ihtiyaç duyma, hastalığın eşler arasındaki ilişkiye genel olarak etkisi
gibi faktörlerin hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olma durumu
üzerinde farklılık oluşturmadığı (p>0.05), ancak ebeveynlerin hastalık
nedeni ile diğer çocuklarla olan ilişkilerindeki değişiklik durumu ile
farklılık gösterdiği belirlendi (p<0.05).

SONUÇ: Çalışmadaki veriler doğrultusunda ebeveynlerin çocuklarının
hastalığı ile ilgili bilgilendirilme düzeyinin sadece tanıyı en iyi anlatma
aşamasında kaldığı, hekim ve hemşirelerin ebeveynlerin gereksinimlerini
karşılayabilecek düzeydeki bilgileri yeterli düzeyde veremediği sonucu
çıkarıldı.

OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate situation of
parents of children with leukemia informed by the health professionals
with illnes, treatment and care.
METHODS: The sample in the study consisted of 180 parents of children
with leukemia that were hospitalized at the Pediatric Hemotology and
Oncology Unit (n=90) and treated at the Pediatric Hemotology and
Oncology Polyclinic (n=90) of a University Hospital over the period
2004-2005. Data for the study was collected with a questionnaire
prepared by the researchers. Percentages and chi-square were used as
a statistical method of analysis.
RESULTS: The study indicated that most of parents were mothers of
children with leukemia, between the ages 35-40 (32%), graduated
from primary school (31%), knowing patient’s illness diagnosis (92%),
learning this diagnosis from physican (60%), not knowing everything
about this illness (66%), being satisfaction from physicans approach
(%94) and nurses approach (%95). The results also did not indicate
statistically a significant between level of knowing sufficiently everything
about the illness and factors such as situtaion of treatment at the
polyclinic and hospitilization at the unit, level understanding of the
diagnosis. Who learned the best the diagnosis?, parents accuse
themselves with their child’s illness, situtaion need of psychiatric
support after learning the illness affection of illness generally on relation
between husband and wife (p>0.05). There was statistically a significant
between level of knowing sufficiently everything about the illness and
because of the illness, situation of alteration on relation between
parents and the other children (p<0.05).
CONCLUSION: It has been recommended in conclusion that, level
information of patient’s parents with their child’s illness was only
degree of the best explaination of the diagnosis, and physicans and
nurses didn’t give sufficiently information which is level receiving of
parents’ needs.

CASE REPORT
9.12 Derivation ECG Interpretation
Diler Sepit
Pages 40 - 41
Abstract | Full Text PDF 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD