Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 209-215 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.209  

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Aysun Eksioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği- The Iowa Infant Feeding Attitude Scale’ nin Türkçe’ye uyarlanarak; Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik modelde yürütülen araştırma Ocak 2013–Mart 2013 tarihleri arasında İzmir’de bir doğum hastanesinde doğum yapan 150 anneye yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Geçerlilik aşamasında dil eşdeğerliliği, içerik ve yordama geçerliliği yapılmıştır. Güvenirliliğin belirlenmesinde ise zamana karşı değişmezlik, Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyonu değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ölçeğin ileri çevirisi ve geri çevirisi yapılarak Türkçe’ye tercüme edilmiş olup anlamsal eşdeğerlik için uzman görüşü alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.71 olarak saptanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu bulunmuştur (0.60≤α<0.80). Yapılan madde analizlerinde “Anne sütünün besleyici faydaları bebeği anne sütünden kesinceye kadar sürer”. r=0.06)” ve “halka açık yerlerde emzirilmemelidir” (r=0.07) maddelerinin, madde toplam puan korelasyonları düşüktür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Bebek Beslenme Tutum Ölçeği; çeşitli saha araştırmalarında, erken dönemde emzirmeyi bırakma riski olan anneleri belirlemede ve eş/yakın aile tutumunu değerlendirme açısından güvenilir bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Bebek beslenmesi, emzirme tutumu, Iowa Bebek Besleme Tutum Ölçeğ


The Translation and Validation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale into Turkish

Aysun Eksioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan
Ege University İzmir Atatürk Health School, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this present study was to adapt The Iowa Infant Feeding Attitude Scale into Turkish and to assess the reliability and validity of the scale for the Turkish society.
METHODS: The longitudinal study was conducted with 150 mothers who gave birth in a maternity hospital in Izmir using the face-to-face interview technique between January 2013 and March 2013. For validity translation, semantic equivalence, content validity and predictive validity analysis were used. The reliability was evaluated by interitem correlations, test-retest and Cronbach’s alpha coefficient. The Turkish version of the scale was evaluated in terms of content validity, internal consistency and item-total correlations using a variety of statistical analyses.
RESULTS: The Cronbach's alpha internal consistency coefficient of the scale was determined to be 0.71 and the scale was considered as reliable (0.60 ≤ α <0.80). According to the item analysis, the item-total correlations scores for the following two items were low: "The nutritional benefits of breast milk last only until the baby is weaned from breast milk (r=0.06) and "Mothers should not breastfeed in public places (r=0.07).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Infant Feeding Attitude Scale in Turkish is a reliable and valid instrument that can be used in several fi eld studies to determine whether mothers are at risk of early breastfeeding cessation.

Keywords: Infant feeding, breastfeeding attitudes, Iowa Infant Feeding Attitude Scale


Aysun Eksioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan. The Translation and Validation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale into Turkish. HEAD. 2016; 13(3): 209-215

Sorumlu Yazar: Aysun Eksioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.