Kanserden Sağ kalan Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Literatür Taraması [HEAD]
HEAD. 2017; 14(1): 86-92 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.086  

Kanserden Sağ kalan Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Literatür Taraması

Tuba Arpaci, Ebru Kılıçarslan Törüner
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çocukluk çağı kanserlerinden sağ kalan çocukların tanı, tedavi süreci ve sağkalım sonrası süreçte gelişen fiziksel ve psikososyal sorunlar nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yapılan bu literatür derlemesinde sağ kalan çocuklarda yaşam kalitesi düzeyi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Literatür tarama PubMed, Medline ve Wiley Intersicience veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. 2005-2014 yıllarında İngilizce dilinde yayınlanmış çocukluk çağı kanserlerinden sağkalanların yaşam kalitesini inceleyen 8 çalışma dahil edilmiştir.
Bulgular: İncelenen çalışmalarda kızların, santral sisnir sistemi tümörlerinden sağ kalanların, tedavide kranial radyoterapi alanların, sağkalım süresi daha uzun olanların, fiziksel ve psikososyal sorunları olanların yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Sağ kalan çocukların genel olarak yaşam kalitelerini iyi tanımladıkları, bununla birlikte fiziksel ve psikososyal iyilik halleri ile doğru orantılı olarak düşük yaşam kalitesi açısından risk altında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hemşirelik; kanser; sağ kalan; yaşam kalitesi


Quality of Life in Survivors of Childhood Cancer: Literature Review

Tuba Arpaci, Ebru Kılıçarslan Törüner
Gazi University Faculty of Health Sciences Department of Child Health and Disease Nursing, Ankara, Turkey

Aim: Quality of life among childhood cancer survivors is adversely affected due to diagnosis and treatment process and physical/psychosocial late affects after treatment. In this literature review, it is aimed to determine level of quality of life among childhood cancer survivors and the factors affecting quality of life of survivors.
Methods: A review was conducted that used the databases PubMed, Medline and Wiley Intersicience. Eight articles were included that were published in English between 2005 and 2014 and determined QOL of childhood cancer survivors.
Results: It was determined that survivors who were females, survived from central nervous system tumors, received cranial radiotherapy, had longer survival time and had physical and psychosocial problems was lower quality of life.
Conclusion: It was found that quality of life of survivors generally welldefined, however, in line with the physical and psychosocial well-being they were at risk for poor quality of life.

Keywords: Child, nursing; cancer; survivor; quality of life


Tuba Arpaci, Ebru Kılıçarslan Törüner. Quality of Life in Survivors of Childhood Cancer: Literature Review. HEAD. 2017; 14(1): 86-92

Sorumlu Yazar: Tuba Arpaci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.